ارتباط مستقیم با مدیرعامل زبانکده ملی ایران – سازمان مرکزی:

1.    پیامک : 66438100

2.    تلگرام : 09334686623

3.    ایمیل : info@inli.ir

4.    فکس : 42694377

5.    تلفن : 66438100-021
Last modified: Saturday, 15 June 2019, 7:33 PM